📣📣ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรฐาน AUN-ICT
📍ทางบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM Haus) ได้ร่วมสร้าง “มาตรฐาน AUN-ICT” กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ซึ่งมาตรฐาน AUN-ICT พร้อมใช้แล้วกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asian Universities Network)
📍นอกจากนี้บริษัทที่จะเข้ารับงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asian Universities Network) จะต้องผ่านกระบวนการตรวจรับรอง “มาตรฐาน AUN-ICT” จากมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกัน