📢 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ISEM Haus
🤝🏻 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DIIS) และบริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) ประชุมความร่วมมือระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2567 ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (DIIS) เพื่อร่วมสร้าง
“โมเดลการตรวจประเมิน ASEAN University Network for AUN-ICT”
📍โดยตั้งเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมด้าน Digital Transformation สำหรับการให้บริการการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21