📆 วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

📍 โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค, อำเภอเมือง, จังหวัดนครสวรรค์

🎓 หลักสูตร “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 1

🎙 วิทยากรประกอบด้วย:
ดร. ทัชนันท์ กังวานตระกูล, ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท ไอเซ็ม จำกัด
ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด

📚 หัวข้อที่น่าสนใจ:
“ข้อกำหนดสำหรับผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ขึ้นทะเบียน)”

📈 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม:
122 ท่านจากทีมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

👥 ความสำคัญของโครงการ:
การอบรมเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
การพัฒนาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

📣ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
[บริษัท ไอเซ็ม จำกัด]
เว็บไซต์: www.isem.co.th
Standard Accreditation and Services Manager
รพิรัตน์ ธนกิจพัฒน์ (ปลาวาฬ)
โทร. 08-0389-8975 📞
🚀 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ!