❤️❤️ ISEM Haus ในฐานะ
“Accredited Certification Body (CB) สัญชาติไทยแท้” มาอย่างแรงส์ ได้อีก❤️❤️
⛳️⛳️สำหรับข่าวดีอีกก้าวที่มั่นคงของ ISEM Haus กับ PDPC Thailand ประกาศสหลักสูตรอย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “เรื่อง หลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด”
ชื่อหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ คือ
“หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Officer:DPO)”
❤️❤️ผู้ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนในระบบของ ISEM-certified Practitioner/DPO และสามารถส่งชื่อไปยัง สคส. ซึ่งรับรองหลักสูตรนี้ตามประกาศ❤️❤️
เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับ “Accredited Certification Body (CB)” ได้เขียน Certification ที่ใช้สำหรับประเทศไทยตามหลักสากล
หากท่านใดสนใจจัดสัมนาหรือ onsite training สามารถติดต่อได้ทาง LineOpenchat:
ช่วงนี้กำลังมีโปรสุดขั้ว สร้างงานที่ปรึกษาให้คนเก่งๆ เชิญชวนค่ะ